<< معیارهای ارزیابی آثار جشنواره >>

 

  الف) بخش عمومی: 

 

1. کتاب


◊ كتابهاي تأليفي (علمي - پژوهشي):
- تحديد دقيق موضوع و تبيين هدف، سؤالات و فرضيه‌ها
- تناسب روش به كار گرفته شده با موضوع
- ميزان تأثيرموضوع برگزيده در تأمين نيازهاي فكري و عملي همگاني يا جوامع علمي(منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي)
- سطح علمي و اتقان اثر
- پاسخگوئي متقن به شبهات مطرح شده
- خلاقيت و نوآوري در اصل موضوع و در روش تحقيق و زاويه نگرش به موضوع
- نقل صحيح آراء ديگران و تحليل صحيح آراء و نقد آنها
- انسجام ساختاري و منطقي ميان مباحث سرفصل‌ها و عناوين
- تناسب حجم كتاب با موضوع
- نظريه‌پردازي و ارائه راه حل جديد
- داشتن منابع معتبر و دست اول
- قدرت بهره‌وري از منابع متنوع و متعدد
- ميزان دستيابي به اهداف پژوهش
- رعايت استاندارد (مورد نظر) در ارجاع و كتابنامه
- رواني قلم و پرهيز از قلم فرسايي بيهوده
- رعايت آئين نگارش و ويرايش
- تنظيم كتابنامه و فهرست‌هاي مورد نياز
- طرح جلد


◊ كتاب‌هاي تأليفي (علمي - ترويجي):
- تناسب موضوع با نيازهاي علمي ـ فرهنگي جامعه
- استفاده از منابع معتبر و قدرت بهره‌وري از آنها
- ساختار و نظام هندسي كتاب
- تحليل علمي و قدرت نقد و بررسي آرا
- ابتكار و نوآوري در طرح مسائل و شيوه استدلال و زاويه ديد
- تناسب سطح علمي كتاب با مخاطب
- دست‌يابي اثر به اهداف
- توفيق ارتباط با مخاطب و جذابيت اثر
- ناظربودن به تحقيقات و آثار پيشين و رفع اشكالات آنها
- قدرت پاسخگويي به شبهات علمي و شايع در جامعه
- آرايه‌هاي لفظي و معنوي
- رواني قلم و پرهيز از قلم فرسايي بيهوده
- تنظيم فني و دقيق پاورقي‌ها و كتابنامه
- پيوست انواع فهرست‌ها و نمايه‌ها
- رعايت آئين نگارش و ويرايش
- طرح جلد

◊ كتاب‌هاي شرح و توضيح:
- شرح و تبيين و نقد دقيق واژه‌ها،اصطلاحات،پيام اصلي مطالب كتاب
- اتقان و تحليل علمي شرح
- استخراج منابع و اعتبار منابع شرح
- تبيين دقيق و نقل صحيح اقوال
- سطح علمي كتاب منتخب
- داشتن مقدمه شارح و ميزان علميت آن
- ضبط صحيح كلمات و اعراب‌گذاري آن‌ها و نسخه بدل‌ها. (درمواردلزوم متناسب باسطح علمي كتاب)
- ابتكار و نوآوري خاص در چگونگي شرح و توضيح.
- داشتن فهرست مطالب، منابع و ساير فهرست‌هاي لازم
- روان و سليس بودن شرح
- رعايت آئين نگارش و ويرايش
- نداشتن اغلاط چاپي
- استاندارد بودن ارجاعات در پانوشت


◊ كتاب‌هاي تقرير:
- شرح و تبيين دقيق واژه‌ها،اصطلاحات و پيام اصلي مطالب كتاب
- اتقان علمي اثر تقريري
- استخراج منابع
- تبيين دقيق و نقل صحيح اقوال
- داشتن مقدمه مقرِّر و ميزان علميت آن
- ضبط صحيح كلمات و اعراب‌گذاري آن‌ها و نسخه بدل‌ها (درمواردلزوم متناسب باسطح علمي كتاب)
- ابتكار و نوآوري خاص در چگونگي تقرير
- داشتن فهرست مطالب، منابع و ساير فهرست‌هاي لازم
- روان و سليس بودن تقرير
- رعايت آئين نگارش و ويرايش
- استانداردبودن ارجاعات در پانوشت


◊كتاب‌هاي تصحيح و تحقيق:
- تناسب كتاب منتخب با نيازهاي جوامع علمي و فرهنگي
- سطح علمي كتاب منتخب
- قدمت كتاب منتخب و ويژگي خاص در آن كه منجر به سختي تحقيق شده است
- تنوع نسخه‌هاي استفاده شده در تحقيق
- داشتن فهرست مطالب، منابع،اعلام و ساير فهرست‌هاي لازم
- طرح جلد
- مقدمه محقق و ميزان علميت آن
- قرائت و ضبط صحيح كلمات و اعراب گذاري آنها
- توضيحات و تعليقات مصحح در پانوشت
- ضبط نسخه بدلها در پانوشت به صورت متعادل
- استخراج قولها و ذكر مصادر
- استخراج آيات و روايات
- تقويم نص(تفكيك مطالب، عناوين،سرفصلها،و نقل قولها از همديگر)
- ارجاعات و تنوع مصادر ذكر شده
- رسايي و شيوايي قلم محقق
- رعايت آيين نگارش و نداشتن اغلاط چاپي


امتياز خاص:
- نوآوري در شيوه تحقيق
- حجم كتاب
- مسبوق نبودن به تصحيح


◊ كتاب ترجمه شده:
- تناسب كتاب برگزيده با نيازهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي
- ويژگي خاص در كتاب اصلي و يا زبان ترجمه كه ترجمه را دشوار نموده باشد
- مطابقت ترجمه با متن اصلي
- مقدمه مترجم و ميزان علميت آن.(در صورت نياز به مقدمه)
- توضيحات لازم در پاورقي
- داشتن انواع فهرست مناسب. (هرچند متن اصلي فاقد آن باشد.)
- تخريج منابع و افزودن منابع و مطالب ديگر به زبان ترجمه شده
- رسايي و شيوايي ترجم
- جذابيت و اعمال سليقه مطلوب در شيوه ترجمه
- مسبوق نبودن به ترجمه و...

 


2. مقالات:


◊ مقالات تألیفی:
- ميزان علميت نشريه‌اي كه مقاله در آن چاپ شده:
- تبيين و تشريح مناسب مسأله
- تبيين دقيق مفاهيم و اصطلاحات
- خلاقيت و نوآوري در طرح مسائل و شيوه استدلال
- بررسي پيشينه تحقيق
- به روز بودن و توجه به شبهات مربوط به موضوع و نقد آن
- انسجام ساختاري (مقدمه، فصل‌بندي، نتيجه‌گيري و ...) و محتوايي (شكل و ربط منطقي مباحث)
- اتقان علمي مباحث (تحليل و استدلال) و مستندسازي آن‌ها
- جامعيت متن و توجه به آراي دانشمندان. (و در صورت نياز، نقد آراء
- تمركز بر موضوع تحقيق و پرهيز از پراكنده گويي
- چكيده مناسب و نتيجه تحقيق
- بهره گيري از منابع متعدد و متنوع
- توفيق ارتباط با مخاطب و جذابيت اثر و تناسب سطح علمي كتاب با مخاطب
- رعايت قواعد دستوري(فنون ويرايش و نگارش) شيوايي و رواني و كاربرد درست واژگان
- تناسب بين عنوان ها و مطالب
- برخورداري مقاله از انواع فهرست ها و كتاب نامه


3. پایان نامه
- ميزان تأثير پايان‌نامه‌ در تأمين نيازهاي فرهنگي و علمي همگاني يا جوامع علمي يا منطقه و كشور نويسنده
- استحكام و چهارچوب نظري تحقيق و ارتباط منطقي ميان سرفصل‌ها، ريزموضوعات و مباحث با عنوان كلي پايان‌نامه
- كيفيت ارائه مطلوب و توان پاسخگوئي به سؤالات تحقيق
- نوآوري، خلاقيت و تازه بودن مطلوب
- كيفيت استناد و استفاده از منابع و مآخذ
- نقل صحيح آراء و نقد و بررسي آنها
- به كارگيري روش تحقيق مناسب
- رعايت موازين و معيارهاي نگارش
- رعايت استاندارد در ارجاع به منابع
- تنظيم كتاب‌نامه و فهرست‌هاي مورد نياز
- نو بودن موضوع
- حجم پايان‌نامه
- عنوان مناسب براي پايان‌نامه
- رواني و جذابيت قلم

 

  ب) مقالات بخش ویژه: 

◊ مقالات سطح یک و دو (تا سطح کارشناسی):
- چكيده‌ علمي
- تبيين و تشريح مناسب مسأله
- تبيين دقيق مفاهيم و اصطلاحات
- بررسي پيشينه تحقيق
- نظم منطقي و انسجام محتوايي نوشتار
- اتقان مطالب منقول و مستندسازي آن
- تمركز بر موضوع تحقيق و پرهيز از پراكنده‌‌گويي
- تناسب بين عنوان‌ها و مطالب
- شيوايي و رواني متن و كاربرد درست واژگان
- استفاده از منابع معتبر
- رعايت فنون ويرايش و نگارش
- تناسب ارجاع به پاورقي با روش پيشنهادي (فصل راهنماي تدوين مقاله در دفترچه‌ راهنما)
- برخورداري مقاله از انواع فهرست‌ها و كتابنامه‌ها


◊ مقالات سطح سه و چهار (کارشناسی ارشد و دکترا):

- اولویت و اهميت داشتن مسأله

این اهمیت از چند جهت است:
- به روز بودن و مبتلابه بودن؛
- جهت‌گیری تاریخی یا تطبیقی داشتن؛
- پاسخگوی خلأهای معرفتی بودن؛
- پاسخگوی نیازهای اجتماعی و جهانی بودن؛ مثلاً اخلاق جهانی را طرح کند؛ به عنوان نمونه: «خیر برای همه».

- استاندارد بودن عنوان:

عنوان مقاله بایستی:
- اولاً تکراری نباشد؛
- ثانیاً تطویل بلاضرورت نداشته باشد؛
- ثالثاً ابهام و نارسایی نداشته باشد؛
- رابعاً خطابی یا شعرگونه نباشد.
عنوان باید مشیر به مسأله مورد تحقیق باشد. در عنوان مقاله پژوهشی اصل بر اختصار است بر خلاف مقالات آموزشی که عنوان بایستی توصیف‌کننده باشد و اصل بر ایضاح است نه اختصار.
- فقدان خطاهای منطقی: مهم نیست چه حرفی می‌زنید. مهم اين است که دلیل، دلیلی درست، صلاحیت‌دار و کافی باشد.
- عدم تعصب نویسنده
- متناسب بودن با مسأله: هر مسأله‌ای روش خاص خود را می‌طلبد؛ مثلاً اگر مسأله تاریخی است باید به روش خاص تحلیلگر تاریخی، مسأله طرح و حل گردد.
- غنا و عمق تحلیل: تحلیل بایستی غنی و ژرف باشد و نیز حضور نویسنده و تحلیلگر به چشم بیاید. به عبارت دیگر، سرتاسر مقاله «قال» و «یقول» نباشد، بلکه به نحو چشمگیر «اقول» هم داشته باشد.
- ناروا نبودن تعمیم‌ها: تعمیم ناروا از مصادیق خطای منطقی است. نمی‌توان با ذکر یکی دو مورد، مطلب را به همه موارد تعمیم داد.
- به کار نبردن اصطلاحات غیر فنی : باید فرق بین اصطلاحات، دقیقاً روشن باشد؛ مثلاً در یک مقاله فقهی فرق «عام و مطلق» دقیقاً برای نویسنده مشخص باشد.
- زبان خطابی نداشتن
- عدم کلی‌گویی : ادعاهای گزاف با عباراتی چون: «گفته شده» ، «می‌گویند» اشتباه است. بایستی گوینده سخن، معیّن و مشخص باشد.
- عدم فقر منابع
مصادیق فقر منابع عبارت است از:
الف) فقدان منابع
ب) استفاده از منابع دست چندم
ج) فقدان منابع به روز
د) استفاده از منابع غیر معتبر
ه) سوءاستفاده از منابع؛ به عبارت دیگر لشکرکشی منابع نباشد؛ یعنی هدف نباید تکثیر بدون جهت منابع باشد.

تذکر: در مورد مراجعه به اینترنت، در مقام نقد، به هر سایتی می‌توانید ارجاع دهید. و نیز به برخی سایت‌های آکادمیک (مراکز پژوهشی و آماری و ...) می‌توان ارجاع داد.
- عدم جهت‌گیری‌های تجویزی توأم با ارزش داوری: لحن مقاله نباید بر اساس «باید و نباید» باشد، بلکه باید بر اساس «هست و نیست» باشد؛ مثلاً باید بگوییم «انبیاء معصوم هستند» و دلایلش ذکر گردد، نه اینکه «انبیاء باید معصوم باشند».
- انسجام مطالب : مطالب مندرج در یک مقاله تحقیقاتی چه به زبان فارسی و چه به زبان انگیسی باید دارای بالاترین ادبیات علمی باشد. نویسنده باید با تبحر کامل جملات را به هم ربط داده و در صورت نیاز از نقل قول‌های منابع دیگر استفاده نماید. توجه داشته باشید که ساختار ادبی مقاله نماینده میزان معلومات نویسنده است. لذا تدوین و ویرایش دقیق مقاله را هرگز فراموش نکنید. بسیاری از مقالات با وجود کار اجرایی یا تحقیقاتی بالا به خاطر متن ضعیف مورد تصویب قرار نمی‌گیرند.

توجه: با توجه به معيارهاي كلي ذكر شده در بالا، نقطه افتراق مقالات محققان سطح سه و كارشناسي ارشد با محققان سطح چهار و دكترا در اين است كه از مقالات سطح چهار و دكترا انتظار مي‌رود كه به نظريه‌پردازي منجر شود وگرنه از كسب رتبه اول اين سطح (سطح چهار و دكترا) محروم خواهند شد.
در نتيجه، معيارهاي زير در ارزيابي مقالات علمي - پژوهشي سطح سه و كارشناسي ارشد مورد توجه قرار خواهند گرفت:
- استحكام چهارچوب نظري تحقيق و ارتباط منطقي بين مباحث
- كيفيت ارائه مطالب و توان پاسخگويي به سؤالات تحقيق
- دارا بودن كليه اجزاء مقاله (در فصل «راهنماي تدوين مقالات علمي - پژوهشي سطوح سه و چهار حوزوي و كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه» به تفصيل گذشت.)
- نوآوري، خلاقيت و تازه بودن مطالب
- رعايت موازين و معيارهاي نگارش
- كيفيت استناد و استفاده از منابع و مآخذ (طبق خواسته دبيرخانه جشنواره در فصل «راهنماي تدوين مقالات علمي ـ پژوهشي سطوح سه و چهار حوزوي و كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه»)

توجه: مقالات محققان سطح چهار و دكترا نيز با معيارهاي ذكر شده در بالا ارزيابي خواهند شد؛ با انضمام معيار « استفاده از منابع دست اول » و « نظريه‌پردازي ».

 

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به جشنواره بين المللي-پژوهشي شيخ طوسي (ره) مي‌باشد.
Copyright © 2009-2013 - All rights reserved