« فرآيند ارزيابي و انتخاب بخش فراخوان مقاله »

   

 

ملاك ارزيابی آثار بخش فراخوان مقاله:

ملاك ارزيابی آثار بخش فراخوان مقاله، کاربرگ ارزیابی مقالات پژوهشی می باشد که در قالب معیارهای ارزیابی در سایت جشنواره قرار گرفته است.

 

فرآيند ارزيابی و انتخاب آثار بخش فراخوان مقاله به شرح ذيل خواهد بود:

مرحله اول: ارزيابی اوليه و اجمالی تمامی آثار كه با هدف «اجماع مطلق گروه بر رد اثر» و بررسی وجود معيارهای اوليه اثر پژوهشی در آثار انجام خواهد شد.

 تبصره: دبير علمی مي‌تواند كميته‌ای داخلی متشكل از برخی از اعضای كميته علمی تشكيل دهد كه ارزيابی اوليه و اجمالی را انجام دهند. پس از نظر اين كميته و تأييد نهايی دبير علمی جشنواره، اثر مورد نظر برای ارزيابی اول و دوم ارسال و يا از چرخه ارزيابی خارج خواهد شد.

مرحله دوم: پس از ارزيابی اول و دوم و با توجه به كسب امتیاز با ميانگين بالای 70 از بين دو ارزيابی، كميته علمی بخش فراخوان مقاله با مديريت و مسئوليت دبير علمی اين بخش، نسبت به ارسال اثر برای ارزيابی سوم تصميم خواهد گرفت.

 مرحله سوم: اثر تأييد شده از طرف كميته علمی، با تشخيص كميته علمی و تأييد دبير علمی این بخش، به فردی متخصص و صاحب ‌نظر به عنوان ارزیاب سوم داده خواهد شد.

تبصره: هيچكدام از ارزياب‌های اول و دومِ اثر مورد نظر نمی توانند ارزياب سوم همان اثر باشند.

مرحله چهارم: پس از انجام ارزيابی سوم، كميته علمی بخش فراخوان مقاله با مديريت دبير علمی، نسبت به انتخاب آثار برتر وارد شور خواهد شد.

 

انتخاب آثار برتر طبق ملاك ذيل عمل می‌شود:

با توجه به سقف نمره 100، آثاري كه نمره آن بالای 90 باشد رتبه اول، بین 85 تا 90 رتبه دوم، بین 80  تا 85 رتبه سوم و آثاری كه نمره آنها بين 70 تا 80 باشد، جزء آثار قابل تشويق خواهند بود.

 

مرجحات انتخاب اثر:

در صورت مواجهه با كثرت اثر در هر رتبه، كميته علمی بخش فراخوان مقاله جشنواره می‌تواند بر طبق مرجحات ذيل نسبت به انتخاب اثر برتر اقدام نماید:

- امتياز بالاتر از حيث كمّی؛

- توجه اثر به اهداف المصطفی؛

- توجه اثر به نياز‌های جامعه هدف؛

- در راستای محورهای فراخوان مقاله؛

- تقدم رويكرد تحليلی بر رويكرد توصيفی؛

 

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به جشنواره بين المللي-پژوهشي شيخ طوسي (ره) مي‌باشد.
Copyright © 2009-2013 - All rights reserved