مقدمه

جشنواره­ بين‌المللي شيخ طوسي از فعاليت‌هاي ویژه پژوهشي­المصطفي  العالمية است كه در راستای تحقق اهداف و سیاست­های پژوهشی مندرج در اساسنامه و منشور جامعة المصطفی  در جهت تربیت محققان، تبیین و تولید دانش دینی، قرآنی و توسعه نظریه های اسلامی در زمینه های گوناگون و حمایت از فرایند تولید علم دینی براساس نیازها و انتظارات جهانی، همه ساله برگزار می­گردد. این جشنواره خاستگاه و بستر مناسبی برای شناسایی، معرفی و تقدیر از پژوهشگران و نوآوران پژوهشی برتر در جامعة المصطفی ، می­باشد که از سال 1377 درمرکز جهانی علوم اسلامی سابق آغاز گردیده و تاکنون پانزده دوره آن برگزار شده است.

ماده 1: تعریف

جشنواره­ بين‌المللي پژوهشي شیخ طوسی جشنواره ای پژوهشی در حوزه علوم اسلامی و انسانی با رویکرد اسلامی است، که در گستره جهانی برگزار می­گردد.

ماده 2: اهداف

1)  بسترسازي جهت توليد دانش وتعميق نگاه به نقش علوم اسلامي و انساني - اسلامی در توليد علم؛

2)  بسترسازی جهت انجام تحقیقات علمی با رویکرد مسائل و نیازهای جهان اسلام؛

3)  ارائه و معرفی ظرفیت­ها و توانمندی­های پژوهشی جامعه المصطفی در سطح داخلی و بین­المللی؛

4)  شناسايي و معرفي استعدادهای برتر پژوهشی در جامعه المصطفی از طریق معرفی آثار برگزيده پژوهشي؛

5)  ایجاد انگیزه، تشویق و حمایت از فعالیت­های علمی پژوهشی طلاب، فضلاء و پژوهشگران المصطفی ؛

6)  تقویت و توسعه ظرفیت­های علمی – پژوهشی طلاب، فضلاء و پژوهشگران المصطفی ؛

7)  ارتقاء کمی و کیفی تولیدات و آثار پژوهشی در المصطفی .

8)  زمینه­سازی جهت توسعه تعاملات علمي- پژوهشي بين­المصطفی  و سایرمراکز و شخصیت­های علمی بین­المللی؛

­­­

 ماده 3: سیاست­ها

1)  اولویت طرح و تبیین مسائل مبنایی اسلام و معارف اهل بیت ع)؛

2)  هدايت پژوهش­ها به سوی موضوعات مورد نیاز جهانی با اولويت مسائل جهان اسلام؛

3)  توجه به مباحث نو و جدید علمی؛

4)  توجه ويژه به مباحث تقريبي بين ‌مذاهب اسلامی؛  

5)  توجه به موضوعات مشترک بین ادیان؛

6)  جهت­دهي به استعدادها و ظرفیت­­هاي پژوهشي طلاب و فضلاي پژوهشگر غيرايراني.

ماده 4: ارکان:

1)   رئيس جشنواره؛

2)   شوراي سياست‌گذاري؛

3)   دبیر جشنواره.

ماده 5: رئیس جشنواره: ریاست عالی جشنواره بر عهده رئیس جامعۀ المصطفی  است که بالاترین مقام جشنواره به شمار می رود. تأیید و ابلاغ مصوبات شورای سیاست­گذاری جشنواره بر عهده رئیس جشنواره است.

ماده 6: شوراي سياست‌گذاري: این شورا به منظور سیاست­گذاری و تصميم­گيري در امور كلان جشنواره با ترکیب ذیل تشکیل می­شود:

1)      معاون پژوهشی  رئیس شورا)؛

2)      دبیر جشنواره  نائب رئیس شورا)؛

3)      معاون آموزشی؛

4)      معاون فرهنگی و تربیتی؛

5)      معاون ارتباطات و امور بين‌الملل؛

6)      4 نفر از مديران واحدهاي آموزشی و پژوهشی  به پیشنهاد رئیس شورا و تأیید رئیس جشنواره)؛

7)      دو نفر از اعضای هیأت علمی  به پیشنهاد رئیس شورا و تأیید رئیس جشنواره)؛

8)      مدير كل همكاري‌‌ها و همايش‌هاي علمي- پژوهشي  دبیر شورا)؛

9)      مسئول دبیرخانه جشنواره.

    تبصره: جلسات با حضور دو سوم اعضاء تشکیل و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر رسمیت یافته و با امضای ریاست عالی جشنواره ابلاغ می­گردد.

ماده 7: وظايف شورای سیاست­گذاری:

1)      بررسی و نهایی­سازی سیاست­ها و خط مشي­هاي کلان جشنواره؛

2)      بررسی و تصویب آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های اجرایی جشنواره؛

3)      بررسی نهایی موضوع بخش ویژه جشنواره؛

4)      بررسی و تأیید نوع و میزان جوایز اهدایی در جشنواره؛

5)      بررسی و تصمیم­گیری در خصوص مشارکت سایر نهادها در جشنواره؛

6)      نظارت بر حسن انجام امور علمی و اجرایی جشنواره؛

7)      بررسی و ارزیابی گزارش سالانه جشنواره.

تبصره 1: مسئولیت پی­گیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای سیاست­گذاری بر عهده رئیس شورای سیاست­گذاری می­باشد.

تبصره 2: سیاست­گذاری و نظارت کلان بر جشنواره به عهده معاونت پژوهش سازمان مرکزی است.

ماده 8: دبیر جشنواره: رئیس پژوهشگاه بین­المللی المصطفی  به عنوان دبیر جشنواره، مسئول کلیه امور علمی و اجرایی جشنواره بوده و دارای وظایف ذیل می­باشد:

1)   اداره جلسات شورای سیاست­گذاری در غیاب رئیس شورا؛

2)   اداره جلسات شورای علمی جشنواره؛

3)   تأیید مصوبات شورای علمی جشنواره؛

4)   تعیین و صدور احکام دبیران علمی و اجرایی؛

5)   صدور احکام اعضای شورای علمی؛

6)   صدور احکام مدیران گروههای علمی جشنواره؛

7)   بررسی و پیشنهاد سخنرانان ويژه جشنواره به رئیس شورای سیاستگذاری؛

8)   تأیید اسامی نهایی برگزیدگان جشنواره و ارسال به رئیس شورای سیاست¬گذاری؛

9)   تأیید و ارسال گزارش نهايي برگزاري هر دوره جشنواره به رئیس شورای سیاست­گذاری؛

10)  پیشنهاد بودجه سالانه جشنواره به معاونت پژوهش سازمان مرکزی.

ماده 9  : دبیرخانه: دبيرخانه عهده­دار كليه امور علمي و اجرايي جشنواره می­باشد و زیر نظر دبیر جشنواره در معاونت پژوهشی پژوهشگاه تشکیل و مسئول آن توسط دبیر جشنواره تعیین می­گردد.

دبیرخانه دارای ارکان ذیل می­باشد:

1)   ارکان علمی؛ شامل: دبیر علمی،شورای علمی و گروه­های علمی؛

2)   ارکان اجرایی؛ شامل: دبیر اجرایی وکمیته اجرايي.

ماده 10: وظایف دبیرخانه:

1)   اجرای مصوبات شورای سیاست­گذاری؛

2)   برگزاري جلسات شوراي علمی و پی­گیری اجرای مصوبات آن؛

3)   انجام و پی­گیری امور مربوط به دریافت و ارزیابی آثار جشنواره؛

4)   برگزاری جلسات کمیته اجرایی وپی­گیری انجام کلیه امور اجرایی مربوط به جشنواره؛

5)   پیشنهاد سخنران و مهمانان ویژه به دبیر جشنواره؛

6)   تهیه و تدوین آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های اجرایی جشنواره جهت تصویب در شورای سیاست­گذاری؛

7)   تهیه گزارش نهايي برگزاري هر دوره از جشنواره جهت ارائه به دبیر جشنواره؛

8)   مدیریت پایگاه اینترنتی جشنواره؛

9)   برآورد و پیشنهاد بودجه سالانه جشنواره به دبیر جشنواره.

ماده 11: شورای علمی: بالاترین مرجع علمی جشنواره می­باشد که با ترکیب ذیل تشکیل می­شود:

1)   دبیر علمی جشنواره؛

2)   مدیران گروه­های علمی بخش اصلی؛

3)   مدیر گروه علمی بخش ویژه؛

4)   3 نفر از متخصصین موضوع  ویژه هرسال به پیشنهاد دبیر علمی و حکم دبیر جشنواره؛

5)   رئیس دبیرخانه جشنواره.

ماده 12: وظایف شورای علمی:

1)   بررسی و انتخاب آثار برتردر دو بخش اصلی و ویژه و ارائه به دبیر جشنواره؛

2)   بررسی و انتخاب آثار برتر شایسته انتشار؛

3)   پیشنهاد موضوع بخش ویژه جشنواره سال آینده به دبیر جشنواره؛

4)   نهایی­سازی و تصویب موضوعات و محورهای بخش ویژه؛

5)   بررسی و نهایی­سازی آیین­نامه و فرایند ارزیابی و رتبه­بندی آثار جشنواره؛

6)   تصویب شیوه­نامه و فرم­های ارزیابی آثار جشنواره در دو بخش اصلی و ویژه.

ماده 13: دبیر علمی: دبیر علمي جشنواره مسئول کلیه امور علمی جشنواره می­باشد که با شرایط ذیل توسط دبیر جشنواره منصوب می­گردد:

1)   حداقل دارای رتبه استادیاری باشد؛

2)   حداقل 2 سال سابقه مدیریت در یک بخش علمی  گروه، پژوهشکده، دانشکده،مدرسه و ... ) را داشته باشد؛

3)   سه سال سابقه عضویت هیأت علمی جامعۀ­المصطفی  را داشته باشد؛

4)   دارای حداقل 4 اثر علمی اعم از کتاب و مقاله علمی منتشر شده باشد.

ماده 14: وظایف دبیر علمی:

1)  برنامه­ریزی و پی­گیری دریافت و ارزیابی و رتبه بندی آثار در هر دو بخش اصلی و ویژه؛

2)  تشکیل جلسات شورای علمی و اداره آن؛

3)  پيشنهاد مدیران گروه­های علمی به دبیر جشنواره؛

4)  نظارت بر عملكرد گروه­هاي علمي؛

5)  تهیه موضوعات و محورهای بخش ویژه جهت تصویب در شورای علمی؛

6)  بررسی و تأیید کلیه قراردادهای علمی جشنواره و نظارت بر آنها؛

7)  تهیه برنامه پیش­نشست­های مربوط به بخش ویژه در داخل و خارج کشور؛

8)  تهیه  پیش­نویس برنامه روز برگزاری جشنواره شامل سخنران­ها، ارائه مقالات برتر و کمیسیون­های جشنواره و ارائه به دبیر جشنواره؛

9)  نظارت بر محتوای پایگاه اینترنتی جشنواره؛

10) ارائه گزارش عملكرد فعاليت‌هاي صورت گرفته به دبیر جشنواره.

ماده 15: گروه­هاي علمي: اصلي­ترين جايگاه علمی در فرايند داوري و انتخاب آثار برتر جشنواره به شرح ذیل بوده که اعضای آن به پیشنهاد دبیر علمی و توسط دبیر جشنواره منصوب می­شوند:

1)   قرآن وحدیث؛

2)   فقه و اصول؛

3)   تاریخ، ادیان و مذاهب ؛

4)   فلسفه، کلام و عرفان؛

5)   اخلاق، تربیت و روانشناسی؛

6)   علوم انسانی؛

7)   بخش ویژه.

تبصره1: با توجه به اینکه جشنواره در هر سال دارای بخش ویژه فراخوان مقاله است، یک گروه علمی ویژه برای آن تشکیل می گردد.

تبصره2: در گروه علوم انسانی به تناسب تعداد آثار ارسال شده در هر زمینه تخصصی، لازم است افرادی متخصص در آن رشته حضور داشته باشند. درصورتی که تعداد آثار در یک زمینه تخصصی بیش از20 اثر باشد می تواند گروه مستقلی در آن حوزه تشکیل گردد.

تبصره3: گروههای فوق، در هر دوره، به تناسب تعداد و موضوعات آثار ارسال شده  بر اساس معیار20 اثر) به دبیرخانه جشنواره، به پیشنهاد دبیر علمی و تأیید دبیر جشنواره قابل افزایش یا کاهش خواهد بود.

 

ماده 16: شرایط اعضای گروههای علمی:

1)   هر گروه علمی باید دارای 5 نفر عضو باشد؛

2)   حداقل 3 نفر از اعضای هر گروه، عضو هیأت علمی  تمام وقت یا پاره وقت) ­المصطفی  باشند؛

3)   هر عضو دارای حداقل 3 اثر علمی اعم از کتاب و مقاله در نشریات و همایش­های علمی معتبر باشد؛

4) در گروه­هایی که از چند رشته تشکیل شده است، لازم است از هر کدام از رشته­های ذیل گروه­، حداقل یک نفر متخصص حضور داشته باشد.

ماده 17: وظایف گروههای علمی:

1)   ارزیابی آثار رسیده به جشنواره بر اساس شیوه­نامه و فرم­های مصوب؛

2)   رتبه­بندی آثار برتر و ارائه فهرست آن به شورای علمی جهت بررسی وتأیید؛

3)   شناسایی محققان مرتبط با گروه در داخل و خارج کشور جهت دریافت آثار آنها.

 

ماده 18: بخش  اصلی  فراخوان آثار علمی):

این بخش شامل آثار علمی تولید شده در جامعه المصطفی    اعم از دانش پژوهان، فارغ التحصیلان وخانواده های آنان ، دانش پژوهان ایرانی، اعضای هیئت علمی، اساتید همکار و کارکنان المصطفی) وهمچنین حوزیان غیر ایرانی در خارج از کشور است.

الف) قلمرو آثار:

-         تألیف؛

-        ترجمه؛

-        تصحیح، تحقیق و تقریر؛

-        دائرۀ­المعارف و کتب مرجع؛

-        مقالات منتشر شده در نشریات علمی و ارائه شده در همایش­ها و جشنواره­ها؛

-        رساله­های علمی، پایان­نامه­ها و تحقیقات پایانی دفاع شده.

تبصره: تصمیم­گیری در خصوص کم و کیف پذیرش آثار خارج از جامعه المصطفی و غیر حوزویان برعهده شورای سیاست¬گذاری می باشد.

ب) شرایط آثار:

-        در حوزه علوم اسلامی و انسانی با رویکرد اسلامی باشد؛

-        در سال برگزاری یا سال قبل از برگزاری جشنواره منتشر شده باشد؛

-        در جشنواره یا همایش دیگری ارائه نشده باشد.

تبصره1: در مورد رساله­ها، پایان­نامه­ها وتحقیقات پایانی، شرط انتشار لازم نیست.

تبصره2: چنانچه آثار ارسالی قبل از ارائه به جشنواره در جشنواره یا همایش­ دیگری ارائه شده باشد، صرفاً با ارائه تقدیرنامه در جشنواره مورد تشویق قرار خواهد گرفت.

ماده 19 : سطح­بندی آثار بخش اصلی:

سطح 1: اعضای هیأت علمی، اساتید و دانش­پژوهان و فارغ­التحصیلان سطح 4 و 5 و دوره­های دکتری؛

سطح 2: اساتید ، دانش­پژوهان و فارغ­التحصیلان سطح 3 و کارشناسی ارشد؛

سطح 3: دانش­پژوهان و فارغ­التحصیلان سطح 1 و 2 ، کارشناسی و کاردانی.

ماده 20: بخش ویژه   فراخوان مقاله): بخشی از جشنواره  است که هر سال با موضوعی ویژه و فراخوان مقاله به صورت عمومی برگزار می­گردد.  مقالات دریافتی در این بخش براساس شاخص­ها و معیارهای مربوطه ارزیابی و آثار برتر طبق گروه­بندی ذیل، انتخاب و معرفی خواهند شد:

الف) طلاب و فضلای جامعه المصطفی؛

ب)پژوهشگران حوزوی غیرایرانی غیروابسته به جامعه المصطفی؛

ج) طلاب و پژوهشگران ایرانی؛

د)غیر حوزویان.

تبصره1: سهم سه گروه اخیردر آثار برتر این بخش حداکثرتا30 درصد می­باشد و اولویت نیز با حوزویان غیرایرانی خواهد بود. سیاست­گذاری و تصمیم­گیری در این خصوص بر عهده شورای سیاست­گذاری می­باشد.

تبصره 2: آثار دانش­پژوهان دوره­های تمهیدی، کوتاه­ مدت و فرصت مطالعاتی در این بخش، به عنوان دانش­پژوهان جامعه المصطفی  پذیرفته و در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 21: کمیته اجرایی:  کمیته اجرایی جشنواره عهده­دار کلیه امور اجرایی جشنواره بوده و دارای اعضای ذیل می­باشد:

1)   دبیر اجرایی  رئیس کمیته)؛

2)   نماینده معاونت پژوهش؛

3)   نماینده معاونت ارتباطات و امور بین­الملل؛

4)   نماینده معاونت اداری مالی؛

5)   نمایندگان واحدهای آموزشی و پژوهشی به پیشنهاد دبیر اجرایی و موافقت دبیر جشنواره؛

6)   نماینده اداره نظارت؛

7)   کارشناس جشنواره.

ماده 22: وظایف کمیته اجرایی:

1)   پی­گیری مصوبات اجرایی شورای سیاست­گذاری و شورای علمی؛

2)   برنامه‌ريزي و پی­گیری امور مربوط به تبلیغات و اطلاع­رسانی جشنواره ؛

3)   برنامه­ریزی و پی­گیری امور مربوط به ارتباطات و تشریفات جشنواره؛

4)   انجام سایر امور اجرایی مربوطه.

ماده 23: دبیر اجرايي: رئیس کمیته ­اجرایی جشنواره است که با شرایط ذیل توسط دبیر جشنواره منصوب می­شود:

1)   داشتن سابقه مدیریت اجرایی در برگزاری حداقل 2 همایش؛

2)   کارمند تمام وقت المصطفی ؛

3)   داشتن سابقه مدیریت اجرایی در المصطفی .

ماده 24: وظایف دبیر اجرايي:

1)   مسئولیت امور مالي جشنواره؛

2)   تشکیل کمیته اجرایی و برگزاری و پی­گیری مصوبات آن؛

3)   ارتباط مستمر با دبير علمي و انجام امور اجرايي مربوطه؛

4)   پي­گيري امور اجرایی حضور شخصيت­هاي مدعو داخل و خارج کشور در جشنواره؛

5)   پي­گيري و اجرای برنامه­هاي مراسم اصلی جشنواره؛

6)   ارائه گزارش مستمر از فعاليت‌هاي صورت گرفته به دبیر جشنواره.

ماده 25: مکان و زمان برگزاری جشنواره: جشنواره اصلی هر ساله در بهمن یا اسفند ماه، به صورت متمرکز در داخل ایران   شهر قم ) برگزار خواهد گردید.

تبصره1: تغییر مکان و زمان برگزاری جشنواره با پیشنهاد دبیرجشنواره و تأیید رئیس شورای سیاست­گذاری و رئیس جشنواره  امکان­پذیر می­باشد.

 

تبصره2: برگزاری جشنواره به صورت منطقه­ای در خارج از کشور به پیشنهاد دبیر جشنواره و با تصویب در شورای سیاست­گذاری و تأیید رئیس جشنواره امکان­پذیر می­باشد.

ماده 26: لوح تقدیر برگزیدگان جشنواره با امضای ریاست عالی جشنواره اعطا خواهد شد.

ماده 27: آیین­نامه­های اجرایی مورد نیاز، توسط دبیرخانه جشنواره تهیه و پس از تصویب در شورای سیاست­گذاری، قابل اجرا خواهد بود.

ماده 28: هرگونه تغییر و اصلاح در این آیین­نامه به پیشنهاد دبیر جشنواره و تصویب در شورای سیاست­گذاری و با تأیید رئیس جشنواره امکان­پذیر خواهد بود.

ماده 29 : نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه بر عهده معاونت پژوهش سازمان مرکزی خواهد بود.

 

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به جشنواره بين المللي-پژوهشي شيخ طوسي (ره) مي‌باشد.
Copyright © 2009-2013 - All rights reserved