دوره جشنواره : 21
تاریخ مطلب : 30/11/1397 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

برگزاری جلسه کمیته علوم اسلامی

گزارش جلسه کمیته علمی علوم اسلامی بررسی آثار رسیده به دبیر خانه جشنواره

در تاریخ 97/11/30 کمیته علمی علوم اسلامی بررسی آثار رسیده به دبیر خانه جشنواره تشکیل جلسه داد. در ا ین جلسه ارزیابی های انجام شده و برگشت داده شده به دبیرخانه مورد بررسی و دقت قرار گرفت و برخی از اثار جهت ارزیابی مجدد به ارزیاب دوم ارجاع داده شد.