دوره جشنواره : 21
تاریخ مطلب : 28/01/1398 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

جلسه کمیته بررسی اثار علوم اسلامی برگزار شد

جلسه کمیته بررسی آثار علوم اسلامی 2

روز چهارشنبه در تاریخ 1398/1/28 دومین جلسه کمیته بررسی اثار علوم اسلامی در سال 1398 با حضور اعضاء اقایان دکتر فرضی و دکتر دهقان و دکتر افضلی و دکتر درگاهی و آقای یارعلی در دبیر خا نه جشنواره شیخ طوسی برگزار شد.

در این جلسه بعد از بررسی 15 اثر ارزیاب های آنها تعیین شد. همچنین در این جلسه ارزیابی 10 اثر مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به امتیازات داده شده برخی از ارزیابی ها تغییراتی رخ داد.