دوره جشنواره : 22
تاریخ مطلب : 15/07/1399 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

ارزیابی اثار رسیده به دبیرخانه جشنواره شیخ طوسی ره در دو کمیته علو اسلامی و علوم انسانی نظارت و مدیریت می گردد.

 

ارزیابی آثار رسیده به دبیر خانه جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی ره

ارزیابی اثار رسیده به دبیر خانه جشنواره شیخ طوسی ره در دوره بیست و دوم که بر عهده پژوهشکده علوم انسانی می باشد تعیین ارزیاب و بررسی ارزیابی های انجام شده در دو کمیته علوم انسانی و کمیته علوم اسلامی انجام می گردد.

اعضاء کمیته علوم اسلامی:

آقایان؛ دکتر مهدی درگاهی، دکتر محمد باقر فرضی، دکتر عبدالرحیم دهقان، دکتر سیدعبدالروف فضلی و  دکتر محسن معارفی

اعضاء کمیته علوم انسانی:

آقایان؛ دکتر محسن معارفی، دکتر محسن ملک افضلی ، دکتر محمد صادق شجاعی و دکتر  محمدهادی مدنی

تا کنون کمیته های علوم اسلامی و علوم انسانی 10 جلسه جهت نظارت بر  ارزیابی ها ی اثار رسیده به جشنواره تشکیل داده اند.