دوره جشنواره : 20
تاریخ مطلب : 18/07/1397 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت
گزارش خبری: مدرسه عالی تخصصی خواهران مشهد مقدس

گزارش خبری برگزاری پنجمین پیش نشست جشنواره شیخ طوسی در مدرسه عالی تخصصی خواهران مشهد مقدس

پنجمین پیش نشست جشنواره شیخ طوسی در مدرسه عالی تخصصی خواهران مشهد مقدس برگزار شد.

جهت دریافت متن گزارش اینجا کلیک نمایید