حسن اکبری
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : دوم
حسن اکبری
معصومه موسایی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : اول
معصومه موسایی
یوسف عمر جوطی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : چهارم
یوسف عمر جوطی
محمد عزام
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : دوم
محمد عزام
سعیده اقایوا
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : تشویقی
سعیده اقایوا