معصومه موسایی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : اول
معصومه موسایی
محمد عزام
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : دوم
محمد عزام
حسن اکبری
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : دوم
حسن اکبری
لعل حسین مدبری
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : اول
لعل حسین مدبری
علاء حامد نواف العانی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : سوم
علاء حامد نواف العانی