محمد عزام
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : دوم
محمد عزام
سعیده اقایوا
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : تشویقی
سعیده اقایوا
علاء حامد نواف العانی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : سوم
علاء حامد نواف العانی
حسن اکبری
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : دوم
حسن اکبری
معصومه موسایی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : اول
معصومه موسایی