ابوبکر مینا بوکار
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : سوم
ابوبکر مینا بوکار
سعیده اقایوا
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : تشویقی
سعیده اقایوا
لعل حسین مدبری
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : اول
لعل حسین مدبری
معصومه موسایی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : اول
معصومه موسایی
محمد عزام
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : دوم
محمد عزام