معصومه موسایی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : اول
معصومه موسایی
سعیده اقایوا
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : تشویقی
سعیده اقایوا
هلاکی تای(رخساره شمس الدین)
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : تشویقی
هلاکی تای(رخساره شمس الدین)
لعل حسین مدبری
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : اول
لعل حسین مدبری
حسن اکبری
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : دوم
حسن اکبری