محسن ملک افضلي
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : دوم
محسن ملک افضلي
زکیه رابعی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : اول
زکیه رابعی
نعمت ا... صفري فروشاني
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : شایسته تقدیر
نعمت ا... صفري فروشاني
مهدی درگاهی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : اول
مهدی درگاهی
مهدی درگاهی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : اول
مهدی درگاهی