مهدی درگاهی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : اول
مهدی درگاهی
عزالدين رضانژاد
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : اول
عزالدين رضانژاد
محمد فاکر ميبدي
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : اول
محمد فاکر ميبدي
مهدی درگاهی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : اول
مهدی درگاهی
محسن ملک افضلي
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : دوم
محسن ملک افضلي