مهدی درگاهی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : اول
مهدی درگاهی
نعمت ا... صفري فروشاني
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : شایسته تقدیر
نعمت ا... صفري فروشاني
محسن ملک افضلي
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : دوم
محسن ملک افضلي
محمد علي رضايي اصفهاني
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : اول
محمد علي رضايي اصفهاني
عزالدين رضانژاد
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : اول
عزالدين رضانژاد