محمد علي رضايي اصفهاني
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : اول
محمد علي رضايي اصفهاني
محمد فاکر ميبدي
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : اول
محمد فاکر ميبدي
مهدی درگاهی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : اول
مهدی درگاهی
زکیه رابعی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : اول
زکیه رابعی
محسن ملک افضلي
بخش : آثار
دوره جشنواره: 20
رتبه : دوم
محسن ملک افضلي