اولین پیش نشست تخصصی بیستمین جشنواره شیخ طوسی در اصفهان
شماره دوره : 20
مکان برگزاری : اصفهان
تاریخ : 1396/07/12
کمیته مشورتی فراخوان مقاله
شماره دوره : 21
مکان برگزاری : قم
تاریخ : 1397/10/30
کمیته علمی جشنواره
شماره دوره : 21
مکان برگزاری : قم
تاریخ : 1397/11/09
تبیین ریز موضوعات فراخوان مقاله
شماره دوره : 21
مکان برگزاری : نمایندگی المصطفی - واحد اصفهان
تاریخ : 1398/01/27
نقش زنان دانش آموخته المصطفی در گسترش علوم اسلامی – انسانی
شماره دوره : 21
مکان برگزاری : مدرسه آموزش عالی بنت الهدی (ره)
تاریخ : 1398/01/26