شماره دوره : 24
موضوع : جهاد تبیین و گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه بین الملل
سال برگزاری : 1401
وضعیت برگزاری : در حال برگزاری
مکان برگزاری : ایران /قم
شماره دوره : 23
موضوع : دین،دینداری و فضای مجازی
سال برگزاری : 1400
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/قم
شماره دوره : 22
موضوع : ابعاد بین المللی بیانیه گام دوم انقلاب
سال برگزاری : 1399
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران /قم
شماره دوره : 21
موضوع : نقش المصطفی و فارغ التحصیلان آن در گسترش علوم اسلامی در جهان
سال برگزاری : 1398
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 20
موضوع : هم­گرايي و واگرايي در جهان اسلام
سال برگزاری : 1396
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 19
موضوع : معنويت گرايي در جهان معاصر
سال برگزاری : 1395
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران / مشهد
شماره دوره : 18
موضوع : گفتگوي اسلام و جهان معاصر
سال برگزاری : 1394
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 17
موضوع : جهان اسلام و پديده تكفير
سال برگزاری : 1393
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 16
موضوع : جغرافياي معرفتي جهان اسلام؛ فرصت‌ها، تهديدها و راهبردها
سال برگزاری : 1392
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 15
موضوع : تمدن نوين اسلامي
سال برگزاری : 1391
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 14
موضوع : بيداري اسلامي
سال برگزاری : 1390
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 13
موضوع : عاشوراپژوهي در عرصه بين­الملل
سال برگزاری : 1389
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 12
موضوع : عاشوراپژوهي در عرصه بين­الملل
سال برگزاری : 1388
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 11
موضوع : معنويت و جهان معاصر
سال برگزاری : 1387
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 10
موضوع : اديان و پيامبر شناسي
سال برگزاری : 1386
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 9
موضوع : جايگاه قرآن در اسلام و تمدن اسلامي
سال برگزاری : 1385
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 8
موضوع : جايگاه اهلبيت در اسلام و تمدن اسلامي
سال برگزاری : 1384
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 7
موضوع : اخلاق و تربيت اسلامي
سال برگزاری : 1383
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 6
موضوع : حقوق و شخصيت زن
سال برگزاری : 1382
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 5
موضوع : مهدويت
سال برگزاری : 1381
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 4
موضوع : جايگاه اهلبيت در جوامع اسلامي
سال برگزاری : 1380
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 3
موضوع : حقوق، فقه و مباني فقهي
سال برگزاری : 1379
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 2
موضوع : انسان و دين در قرآن و سنت
سال برگزاری : 1378
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم
شماره دوره : 1
موضوع : اسلام و جامعه
سال برگزاری : 1376
وضعیت برگزاری : برگزار شده
مکان برگزاری : ایران/ قم