تاریخ مطلب : 18/01/1398 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

فرآیندها

جهت شرکت در جشنواره نکات زیر را در نظر گرفته شود

نظر به نهایی نشدن سامانه ثبت نام، همانند روال قبلی جشنواره فرم های «مشخصات فردی» و «مشخصات اثر» را در قسمت آیین نامه و فرم ها دریافت و تکمیل نمایید؛ و اثر و فرم های مشخصات را به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی و یک قطعه عکس تحویل دبیرخانه نمایید.
تذکر: برای هر اثر یک فرم تکمیل شود.