تاریخ مطلب : 18/11/1397 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

فرآیندها

فرآیند کلی جشنواره

نمودار فرآیندی جشنواره شیخ طوسی به شکل زیر می باشد

و همچنین زیر فرآیند تعریف جشنواره به شرح زیر می باشد