لیست آمار | تاریخ بروزرسانی : 03/02/2019

ردیف عنوان آمار
1 تعداد جشنواره برگزارشده 20
2 تعداد شرکت کننده 25000
3 تعداد مقالات ارسالی 27000
4 تعداد شرکت کننده بر اساس ملیت 90