لیست آمار | تاریخ بروزرسانی : 14/11/1397 12:00:00 ق.ظ

ردیف عنوان آمار
1 تعداد جشنواره برگزارشده 21
2 تعداد شرکت کننده 25000
3 تعداد مقالات ارسالی 27000
4 تعداد شرکت کننده بر اساس ملیت 90