فهرست دوره های جشنواره

مرتب سازی براساس :
 • شماره دوره:21
  موضوع : نقش المصطفی و فارغ التحصیلان آن در گسترش علوم اسلامی در جهان
  سال برگزاری : 1398
  وضعیت برگزاری: در حال برگزاری
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:20
  موضوع : هم­گرايي و واگرايي در جهان اسلام
  سال برگزاری : 1396
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:19
  موضوع : معنويت گرايي در جهان معاصر
  سال برگزاری : 1395
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران / مشهد
 • شماره دوره:18
  موضوع : گفتگوي اسلام و جهان معاصر
  سال برگزاری : 1394
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:17
  موضوع : جهان اسلام و پديده تكفير
  سال برگزاری : 1393
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:16
  موضوع : جغرافياي معرفتي جهان اسلام؛ فرصت‌ها، تهديدها و راهبردها
  سال برگزاری : 1392
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:15
  موضوع : تمدن نوين اسلامي
  سال برگزاری : 1391
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:14
  موضوع : بيداري اسلامي
  سال برگزاری : 1390
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:13
  موضوع : عاشوراپژوهي در عرصه بين­الملل
  سال برگزاری : 1389
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:12
  موضوع : عاشوراپژوهي در عرصه بين­الملل
  سال برگزاری : 1388
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:11
  موضوع : معنويت و جهان معاصر
  سال برگزاری : 1387
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:10
  موضوع : اديان و پيامبر شناسي
  سال برگزاری : 1386
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:9
  موضوع : جايگاه قرآن در اسلام و تمدن اسلامي
  سال برگزاری : 1385
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:8
  موضوع : جايگاه اهلبيت در اسلام و تمدن اسلامي
  سال برگزاری : 1384
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:7
  موضوع : اخلاق و تربيت اسلامي
  سال برگزاری : 1383
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:6
  موضوع : حقوق و شخصيت زن
  سال برگزاری : 1382
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:5
  موضوع : مهدويت
  سال برگزاری : 1381
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:4
  موضوع : جايگاه اهلبيت در جوامع اسلامي
  سال برگزاری : 1380
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:3
  موضوع : حقوق، فقه و مباني فقهي
  سال برگزاری : 1379
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:2
  موضوع : انسان و دين در قرآن و سنت
  سال برگزاری : 1378
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم
 • شماره دوره:1
  موضوع : اسلام و جامعه
  سال برگزاری : 1376
  وضعیت برگزاری: برگزار شده
  مکان برگزاری : ایران/ قم