تاریخ مطلب : 21/11/1397 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

معیار ها

فرم های ارزیابی بیستمین و یکمین جشنواره شیخ طوسی(ره)

فرم های ارزیابی کتاب:
فرم ارزیابی کتاب پژوهشی جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم ارزیابی کتاب تالیفی (کارشناسی) جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم ارزیابی کتاب تالیفی (کارشناسی ارشد) جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم ارزیابی کتاب تالیفی (دکتری) جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم ارزیابی کتاب ترجمه شده جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم ارزیابی کتاب درسی جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم ارزیابی کتاب تصحیح و تعلیق جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم ارزیابی کتاب تقریر جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم های ارزیابی مقاله:
فرم ارزیابی مقاله پژوهشی جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم ارزیابی مقاله ترویجی جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم ارزیابی مقاله عمومی (کارشناسی) جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم ارزیابی مقاله عمومی (کارشناسی ارشد) جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم ارزیابی مقاله عمومی (دکتری) جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم های ارزیابی پایان نامه :
فرم ارزیابی تحقیق پایانی جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم ارزیابی پایان نامه ارشد جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود
فرم ارزیابی رساله دکتری جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
نوع فایل :PDF | حجم :1 مگابایت
دانلود