تاریخ مطلب : 21/11/1397 12:00:00 ق.ظ
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

داورها

لیست داورهای داخل و خارج از پژوهشگاه المصطفی ص

لیست داوران خارج از پژوهشگاه:

جناب آقای دکتر طاهری
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رحمانی زروندی
جناب آقای دکتر جندقی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر ترابی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نژاد
حجت الاسلام و المسلمین دکتر نوروزی
جناب آقای دکتر قشقاوی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرعلی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر برجی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رحمانی سبزواری
حجت الاسلام و المسلمین دکتر دکتر عابدیان
جناب آقای دکتر مظاهری سیف
حجت الاسلام و المسلمین دکتر ترابی شهررضایی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سازمند
جناب آقای دکتر رحیمی سجاسی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر خادم الذاکری
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسترحمی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین علوی مهر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حاج علی
جناب آقای دکتر طرقی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدکمال حسینی
جناب آقای دکتر اسکندرلو
حجت الاسلام و المسلمین دکتر دکتر فاکر میبدی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی گرگانی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا عندلیبی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضانیا
حجت الاسلام و المسلمین دکتر خالد غفوری
جناب آقای دکتر آهنگران
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد فلاحی قمی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدرضا حسناتی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدعبدالحمید ثابت
حجت الاسلام و المسلمین دکتر طباطبایی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی تبار
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد دشتی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر آخوندی

لیست داوران داخل پژوهشگاه:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضانژاد
حجت الاسلام و المسلمین دکتر بناری
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن رضایی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر ملک افضلی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر درگاهی
جناب آقای دکتر رحمانی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر یوسف زاده
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی جبلی
جناب آقای دکتر کیان پور
حجت الاسلام و المسلمین دکتر قیاسی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر شهبازیان
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن محمدی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرضی
جناب آقای دکتر آقایی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر زهره کاشانی
جناب آقای دکتر دهقان
حجت الاسلام و المسلمین دکتر صمدی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوودپور
جناب آقای دکتر افضلی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر هاشمی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر ضیایی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابروش
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سخاوتی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر معلمی
جناب آقای دکتر سیدمحمد یزدانی
جناب آقای دکتر شاهد اعظم
حجت الاسلام و المسلمین دکتر دکتر نوری
حجت الاسلام و المسلمین دکتر شجاعی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر احسانی
جناب آقای دکتر سیدنصیر احمد حسینی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر بشارتی راد
جناب آقای دکتر دانشیار
جناب آقای دکتر احمدیان
حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهداروند
جناب آقای دکتر محمدحسین کیانی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر بناب
جناب آقای دکتر حقی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی اسماعیبلی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر یعقوبی