تاریخ مطلب : 01/01/1900
پیوست مرتبط : عکس / فیلم / صوت

شورای سیاست گذاری دوره بیست و یکم جشنواره شیخ طوسی(ره)

حجت الاسلام و المسلمین حسین متقی
ریاست پژوهشگاه المصطفی(ص)
حجت الاسلام و المسلمین سیدرسول علوی
معاونت پژوهش پژوهشگاه المصطفی(ص)
حجت الاسلام و المسلمین عزالدین رضانژاد
ریاست پژوهشکده علوم اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین علی همت بناری
ریاست پژوهشکده علوم انسانی
حجت الاسلام و المسلمین حسن رضایی
ریاست اداره کل تدوین متون درسی
جناب آقای دکتر سیدرضا مهدی نژاد
ریاست پژوهشکده مطالعات منطقه ای
جناب آقای دکتر جعفر رحمانی
عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی- گروه مدیریت
  جناب آقای علی کرمی
معاونت اداری مالی پژوهشگاه المصطفی