لعل حسین مدبری
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : اول
لعل حسین مدبری
ابوبکر مینا بوکار
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : سوم
ابوبکر مینا بوکار
محمد عزام
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : دوم
محمد عزام
حسن اکبری
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : دوم
حسن اکبری
یوسف عمر جوطی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : چهارم
یوسف عمر جوطی