معصومه موسایی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : اول
معصومه موسایی
لعل حسین مدبری
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : اول
لعل حسین مدبری
سعیده اقایوا
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : تشویقی
سعیده اقایوا
محمد عزام
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : دوم
محمد عزام
هلاکی تای(رخساره شمس الدین)
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : تشویقی
هلاکی تای(رخساره شمس الدین)