هلاکی تای(رخساره شمس الدین)
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : تشویقی
هلاکی تای(رخساره شمس الدین)
محمد عزام
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : دوم
محمد عزام
سعیده اقایوا
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : تشویقی
سعیده اقایوا
یوسف عمر جوطی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : چهارم
یوسف عمر جوطی
معصومه موسایی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : اول
معصومه موسایی