محمد عزام
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : دوم
محمد عزام
حسن اکبری
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : دوم
حسن اکبری
علاء حامد نواف العانی
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : سوم
علاء حامد نواف العانی
هلاکی تای(رخساره شمس الدین)
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : تشویقی
هلاکی تای(رخساره شمس الدین)
ابوبکر مینا بوکار
بخش : آثار
دوره جشنواره: 21
رتبه : سوم
ابوبکر مینا بوکار