آدرس سامانه دریافت فراخوان مقالات بیست و ششمین دوره جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی (ره) به محض دریافت، در همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.